Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 02-07-2024

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:19
Trường đấu PO1

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu PO1

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu PO1

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu PO1

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu PO1

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu PO1

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu PO1

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO1

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu PO1

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:18
Trường đấu PO1

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu PO1

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu PO1

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu PO1

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu PO1

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu PO1

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu PO1